13Август2020

АОФБ Членове Фондация "Обществен дарителски фонд - област Бургас"

Фондация "Обществен дарителски фонд - област Бургас"

Фондация "Обществен дарителски фонд - област Бургас" е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Основните цели на фондацията са както следва:
Подпомагане развитието и утвърждаването на гражданското общество в област Бургас;

Насърчаване сътрудничеството между органите на местното самоуправление, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;

Съдействие за разширяване възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне на приоритетите на местното развитие;

Способстване за развитието на нестопанските организации, чрез подпомагане на техни социални проекти и инициативи;

Обединяване на човешки и финансови ресурси и насочване към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.

Осигуряване на благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност като инициира и оказва конкретна помощ при разработване и осъществяване на стратегии, програми и проекти в социалната сфера.

 

Контакти:
Фондация "Обществен дарителски фонд - област Бургас"
гр. Бургас
тел.: 0877 100 665; 0886 757 512
е-поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.fundburgas.org
https://www.facebook.com/fundburgas