13Август2020

АОФБ Членове Фондация "Обществен фонд - Пазарджик"

Фондация "Обществен фонд - Пазарджик"

Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” е доброволна и независима организация, учредена на 05 декември 2003 година с Решение № 1944 на Пазарджишкия окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦОПД при Министерството на правосъдието под номер 20031218013.

Основните задачи на Фондацията са да мобилизира местните ресурси за решаване на общественозначими проблеми в регион Пазарджик, идентифицирани от самите граждани и да работи за стимулиране на гражданската инициатива и възраждане на дарителските традиции. Съчетавайки възможността да се работи за една по-голяма съпричастност и ангажираност на самите граждани в обществения живот с оптималното използване ресурсите на общинските и държавни структури се цели да се решават най-наболелите и неотложни нужди на общността.

Мисията на Фондацията е да стимулира обществения диалог и гражданското участие при решаване на местните проблеми.
Основния подход в начина на работа на Фондацията е широко гражданско участие в определяне и осъществяване приоритетите, по които се работи.

Членове на фондацията, хора обединили се да работят за бъдещето на Пазарджик и региона, без значение на верска и етническа принадлежност, преодолявайки своите политически пристрастия, са лица от държавната и общински администрации, бизнесмени, лекари, юристи, архитекти, художници, учители, представители на обществени и нестопански организации, пенсионери и други.

Организационно Фондацията е изградена на базата на двустепенна структура на управление – Управителен съвет и Изпълнителен директор. Функционират още два работни органа – Съвет на дарителите и Контролен съвет. Оперативното ръководство на фондацията се осъществява от изпълнителния директор, като неговите действия се съгласуват постоянно с членовете на Съвета на фондацията, ръководството на Съвета на дарителите и членовете на Контролния съвет на периодични срещи-съвещания. Финансовият мениджмънт се осъществява от УС и Изпълнителният й директор, като финансовите документи се обработват от специалист-счетоводител. Всички разходи и приходи се докладват на заседания на Управителния съвет и се контролират от Контролния съвет.

Благодарение на ролята си на обединител на интересите на различни организации и групи в региона, на ключовото си място на посредник между дарители и гражданското общество и възможността й да осъществява ролята на катализатор на процесите в общността, Фондация „Обществен фонд – Пазарджик” вече се утвърди като една от водещите структури в обществото и получи доверието на гражданите от региона.