18Юни2019

АОФБ Членове Фондация "Обществен Дарителски Фонд Видин"

Фондация "Обществен Дарителски Фонд Видин"

Фондация „Обществен дарителски фонд Видин”

Основни цели на фондацията са:
Да подпомага развитието на общността на регион Видин.
Да очертава приоритетни обществени нужди на регион Видин и да участва активно в осъществяването на местни проекти и политики, насочени към подобряване на инфраструктурата в региона, както и към създаване на благоприятна жизнена среда за гражданите на регион Видин.
Да насърчава сътрудничеството между гражданите, общинските и държавни структури, нестопанските организации и активно заетите в стопанството граждани на общността за устойчиво местно развитие.
Да сътрудничи с български държавни и неправителствени организации с цел трансфер на опит и добри практики в областта на осъществяване на общественополезни политики в здравеопазването, образованието, науката, културата, опазване на околната среда, техниката, технологиите и физическата култура.
Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местно развитие, процеса на вземане и реализация на решения, както и създаването и реализацията на политики.
Да обединява човешки и финансови ресурси и да ги насочва към осъществяване на общо заявените обществени цели и политики.
Да предлага, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитие на общността;
Да подпомага и финансира проекти и инициативи за подпомагане дейността на детски градини, училища, колежи, висши и други учебни заведения и дейности свързани с образованието и повишаване квалификацията.
Да подпомага и финансира програмите и дейността на други юридически лица с нестопанска цел, както и на инициативни групи от представители на местната общност.
Да подпомага, насърчава и утвърждава дарителството и дарителските традиции.
Да насърчава създаването на работни контакти, трансфер на опит и добри практики с действащи обществени фондове и граждански структури от страната и съседните държави Румъния и Сърбия, страни членки на ЕС и други.

За контакти:
гр. Видин
ул. „Пазарска” 33

Валентинa Кордова

Фондация „Обществен дарителски фонд Видин”
тел.:  0889239632
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.